Công khai tài chính PDF. In Email
Viết bởi Office   
Thứ sáu, 19 Tháng 6 2020 01:13

Công văn số 287 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổiBiểu số 2 kèm theo

Công văn số 288 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Biểu số 4 kèm theo

Công văn số 322 về Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020, Biểu số 3 kèm theo

Công văn số 323 về Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quí II năm 2020, Biểu số 3 kèm theo

Báo cáo số 177/BC-BVLBP công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2020

Quyết định 07/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Quyết định 19/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Quyết định 78/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Quyết định 153/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Quyết định 154/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Quyết định 192/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Quyết định 193/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

LAST_UPDATED2
 
You are here  :