Công khai tài chính PDF. In Email
Viết bởi Office   
Thứ sáu, 19 Tháng 6 2020 01:13

Công văn số 287 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổiBiểu số 2 kèm theo

Công văn số 288 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Biểu số 4 kèm theo

Công văn số 322 về Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020, Biểu số 3 kèm theo

Công văn số 323 về Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quí II năm 2020, Biểu số 3 kèm theo

Báo cáo số 177/BC-BVLBP công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2020

Quyết định 07/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Quyết định 19/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Quyết định 78/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Quyết định 153/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Quyết định 154/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Quyết định 192/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Quyết định 193/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Quyết định 380/QĐ-BVLBP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Báo cáo công khai thuyết minh tình tình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quí III năm 2020phụ lục
LAST_UPDATED2
 
You are here  :